BIP KMPSP w Częstochowie

A A+ A++

Herb Państwowej Straży Pożarnej  Herb Miasta Częstochowa  Herb Powiatu Częstochowskiego

ul. Sikorskiego 82/94
42-202 Częstochowa

Napisz do nas na:
sekretariat@kmpsp.czest.pl

Zadzwoń do nas:
+48 34 361 55 21

Witamy w serwisie internetowym

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Częstochowie

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością strony. Znajdą tutaj Państwo informacje z zakresu działalności ratowniczo – gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, ale nie tylko. Publikujemy tu również aktualności z Komendy, opis wybranych interwencji i wydarzeń, które mają miejsce na terenie naszego miasta, ciekawe i ważne porady, a także dane statystyczne, ostrzeżenia i inne informacje.

Dowiedz się więcej

Obiekty budowlane

Na podstawie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca1994 r - Prawo budowlane (j.t. Dz. U z 2017 r poz. 1332) inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, jest obowiązany zawiadomić, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów, m. in. organy Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.

Przed rozpoczęciem czynności kontrolno-rozpoznawczych, inwestor jest zobowiązany udostępnić :
- projekt budowlany obiektu,
- dziennik budowy wraz z oświadczeniem kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi normami,
- protokoły pomiarów, badań i sprawdzeń elementów urządzeń i instalacji,
- certyfikaty zgodności służące ochronie przeciwpożarowej,
- inne dokumenty, potwierdzające spełnienie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej zastosowanych rozwiązań techniczno-budowlanych.

Weryfikacja przedstawionych dokumentów następuje w trakcie czynności kontrolno - rozpoznawczych prowadzonych na obiekcie.

W celu uzyskania postanowienia o zajętym stanowisku wobec zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego należy w sekretariacie Komendy Miejskiej PSP złożyć pismo ze zgłoszeniem obiektu do użytkowania. W piśmie tym należy podać podstawowe dane obiektu (adres, kubatura, przeznaczenie budynku) oraz dane osoby (instytucji) składającej wniosek wraz z telefonem kontaktowym. Pismo należy złożyć w dwóch egzemplarzach.
Nie zajęcie stanowiska w ciągu 14 dni od złożenia powiadomienia przez Komendanta Miejskiego PSP, jest równoznaczne z brakiem sprzeciwu wobec zamiaru użytkowania obiektu.

Licznik odwiedzin

Dzisiaj: 2
W tym tygodniu: 5
W tym miesiącu: 17
W tym roku: 181
Ogółem: 1469