BIP KMPSP w Częstochowie

A A+ A++

Herb Państwowej Straży Pożarnej  Herb Miasta Częstochowa  Herb Powiatu Częstochowskiego

ul. Sikorskiego 82/94
42-202 Częstochowa

Napisz do nas na:
sekretariat@kmpsp.czest.pl

Zadzwoń do nas:
+48 34 361 55 21

Witamy w serwisie internetowym

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Częstochowie

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością strony. Znajdą tutaj Państwo informacje z zakresu działalności ratowniczo – gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, ale nie tylko. Publikujemy tu również aktualności z Komendy, opis wybranych interwencji i wydarzeń, które mają miejsce na terenie naszego miasta, ciekawe i ważne porady, a także dane statystyczne, ostrzeżenia i inne informacje.

Dowiedz się więcej

Imprezy masowe

Do zadań wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego należy opiniowanie przygotowania w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów, w których planuje się przeprowadzenie imprezy masowej i wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej oraz zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu).

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U.z 2017r poz. 1160 z późniejszymi zmianami ), organizator imprezy masowej, w celu uzyskania stosownej opinii od organu PSP, tj. Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, winien złożyć poniższą dokumentację zawierającą:

1. Wniosek o wydanie opinii;
2. Program i regulamin imprezy masowej, wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;
3. Regulamin obiektu (terenu), wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;
4. Pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej;
5. Warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej.
6. Graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający:

- oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,

- oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,

- oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,

- informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych.

1. Instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej, opracowaną w oparciu o wytyczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (Dz. U. Nr 135, poz. 1113).
2. W przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie - terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych.
3. Informację o liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej.
4. Liczbę, oznakowanie, wyposażenie i sposób rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej.
5. Informację o osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia.

Jednocześnie w przypadku planowanego pokazu pirotechnicznego w czasie trwania imprezy masowej, na podstawie § 3 pkt 12 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (Dz. U. Nr 135, poz. 1113), organizator imprezy jest zobowiązany do przedłożenia dokumentacji organizacyjno – technicznej pokazu pirotechnicznego, opracowanej na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie sposobu prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz oczyszczania terenów (Dz. U. Nr 42, poz. 216).

Wniosek jak i wszystkie załączniki muszą być podpisane (zatwierdzone) przez organizatora imprezy masowej.

Brak któregokolwiek z wymienionych powyżej elementów dokumentacji nie pozwoli na wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu).

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia.

Licznik odwiedzin

Dzisiaj: 0
W tym tygodniu: 0
W tym miesiącu: 5
W tym roku: 107
Ogółem: 1577