BIP KMPSP w Częstochowie

A A+ A++

Herb Państwowej Straży Pożarnej  Herb Miasta Częstochowa  Herb Powiatu Częstochowskiego

ul. Sikorskiego 82/94
42-202 Częstochowa

Napisz do nas na:
sekretariat@kmpsp.czest.pl

Zadzwoń do nas:
+48 34 361 55 21

20.12.2013

Bądź rozważny, baw się grzecznie, a w Twoim domu będzie bezpiecznie!

- ogłaszamy XVI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży.


Grupa III, I miejsce - Klaudia Kuta, Publiczne Gimnazjum w Inowłodzu, łódzkie XV edycja konkursu

W Polsce średnio rocznie wybucha ok. 150 tys. pożarów, w wyniku których śmierć ponosi ponad 500 osób, a kolejnych kilka tysięcy zostaje rannych. Najwięcej, bo ponad 400 osób rocznie, tj. ok. 80% wszystkich ofiar śmiertelnych, ginie w obiektach mieszkalnych (w mieszkaniach i domach prywatnych), czyli w miejscach, gdzie ludzie czują się najbezpieczniej. Tragedie ludzkie bywają często następstwem niewiedzy, warto więc, aby nawet najmłodsi wiedzieli co może się stać, gdy nie przestrzegamy podstawowych zasad bezpieczeństwa w naszych domach. Ideą tegorocznego konkursu jest zainteresowanie młodego pokolenia tematem szeroko rozumianego bezpieczeństwa (nie tylko pożarowego), kształtowanie właściwych postaw oraz podnoszenie świadomości zagrożenia, z jakim każdy z nas może spotkać się w codziennym życiu.
Temat konkursu 2013/2014 dotyczy bezpieczeństwa w domach i mieszkaniach. Hasło tegorocznej edycji brzmi: „Bądź rozważny, baw się grzecznie, a w Twoim domu będzie bezpiecznie!”
Zgodnie z regulaminem, do Komendy Głównej PSP trafią prace plastyczne wybrane wcześniej w szkołach (podczas eliminacji szkolnych). Centralna Komisja Konkursowa wybierze spośród nich prace finałowe oraz przyzna wyróżnienia. Terminy, ilość prac oraz kategorie konkursowe (w tym klasa i wiek uczestnika) określa regulamin. W tegorocznej edycji nie przewiduje się eliminacji powiatowych i wojewódzkich, informacja o konkursie ukaże się na stronach internetowych komend wojewódzkich, powiatowych i miejskich PSP oraz, w miarę możliwości, także na stronach Urzędów Wojewódzkich. Kategorie konkursowe obejmują uczniów klas I-VI szkoły podstawowej, gimnazjów oraz szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych (do 18 roku życia). W swoich pracach uczestnicy mogą skorzystać z porad zamieszczonych na odwrocie kalendarza plakatowego KG PSP na 2014 rok, które dotyczą bezpieczeństwa w naszych domach. Szkoły są obowiązane do przysłania wybranych prac do Komendy Głównej PSP najpóźniej do 7 maja 2014 r. (z załączonymi protokołami).
Szczegółowe informacje i regulamin konkursu znajdą państwo tutaj.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!
ŻYCZYMY POWODZENIA!


Grupa III, II miejsce - Daria Kłosowska, Społeczne Gimnazjum Językowe w Lęborku, pomorskie XV edycja konkursu


Grupa III, III miejsce - Karolina Błaszczak, Gimnazjum nr 18 w Częstochowie, śląskie XV edycja konkursu


Grupa IV, III miejsce - Dawid Kuciński, Zespół Szkół Specjalnych w Głownie, łódzkie XV edycja konkursu

16.12.2013

O akcji "Karty ratownicze"


Karta ratownicza – pozornie zwykła kartka papieru wożona w samochodzie pozwala często skrócić czas akcji ratowniczej o 30 procent, o 6 – 9, często decydujących, minut. Pozornie zwykła kartka papieru może uratować Ci życie.

Gdy liczy się każda sekunda, karta ratownicza może uratować Ci życie.

Co roku na polskich drogach prowadzone są tysiące akcji ratowniczych spowodowanych wypadkami drogowymi, w których by uratować życie pasażerów liczy się każda sekunda. Konstrukcja, wzmocnienia i systemy bezpieczeństwa pojazdów to zawsze wyzwanie dla grupy ratowniczej. Na drogach jeździ setki modeli samochodów i każdy jest inaczej skonstruowany. Karoserie samochodów mają wzmocnienia, które są bardzo różnie umiejscowione. Gdy nożyce natkną się na takie wzmocnienie – pękają. Znalezienie i odłączanie akumulatorów też wbrew pozorom nie jest łatwe. Podobnie ma się sprawa z poduszkami powietrznymi. Dlatego aby przyspieszyć wydobycie pasażerów z rozbitego pojazdu opracowano europejski system „Karta ratownicza pojazdu”.

Karta ratownicza („rescue sheet”) to zestandaryzowana informacja, która na karcie papierowej w formacie A4 przedstawia schemat pojazdu z zaznaczonymi najważniejszymi dla służb ratowniczych elementami umiejscowienia wzmocnień karoserii, rozmieszczenia poduszek bezpieczeństwa, czy też gazowych napinaczy pasów.

Zwiększ szanse by Cię uratować. Zadbaj o kartę ratowniczą w Twoim samochodzie.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie kartyratownicze.pl.

16.12.2013

Spotkanie Wigilijne w KM PSP w Częstochowie


Spotkanie Wigilijne to już tradycja strażacka. Sygnalizuje ona nam Święta Bożego Narodzenia i nadchodzący Nowy Rok 2014. To okazja do spotkania się w gronie strażaków z ludźmi, z którymi Komenda Miejska PSP w Częstochowie współpracuje przy realizacji kompetencyjnych zadań. To też czas na złożenie życzeń świątecznych i podziękowań za strażacki trud i pracę.
Rok bieżący to rok stabilny pod względem ratowniczym. Do chwili obecnej jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały w likwidacji powstałych zagrożeń 4262 razy, w tym pożary to 1521 interwencji, miejscowe zagrożenia 2434 oraz alarmy fałszywe 307. W porównaniu do analogicznego okresu roku 2012 zanotowano o 1338 zdarzeń mniej, co stanowi spadek ogólnej liczby interwencji o 23,9%. Ilość pożarów spadła o 44,9%, natomiast ilość miejscowych zagrożeń o 8,4 %.
Do największych zdarzeń w grupie pożarów należy pożar bardzo duży hali magazynowej przy ulicy Rząsawskiej. W grupie miejscowych zagrożeń na szczególną uwagę zasługują działania ratownicze prowadzone na terenie gminy Lelów oraz gminy Koniecpol, związane z usuwaniem skutków powodzi i lokalnych podtopień. Działania te wizytował generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Na terenie tych gmin funkcjonował Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego oraz Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem Pana Zygmunta Łukaszczyka - Wojewody Śląskiego.
Komendant Miejski PSP w Częstochowie podziękował również za współpracę Samorządom Miasta i Powiatu, samorządom gmin, służbom mundurowym, instytucjom i stowarzyszeniom realizującym działalność ratowniczą, z którymi Komenda Miejska współpracuje kierując Krajowym Systemem Ratowniczo – Gaśniczym na terenie miasta i powiatu.
18.11.2013

Sieć Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej

Na terenie miasta i Powiatu Częstochowskiego działają 4 Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze PSP, 1 jednostka Centralnej Szkoły PSP oraz 126 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w tym 37 jednostek w KSRG. W ww. ilościach na terenie miasta Częstochowy zlokalizowane są 3 Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze PSP oraz  12 jednostek OSP z czego 4 włączone do  Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Na  terenie powiatu ziemskiego zlokalizowana jest jedna JRG PSP w Koniecpolu.
Poniżej przedstawiamy mapę z zaznaczonymi Jednostkami Ochrony Przeciwpożarowej.
Widoczny jest podział terenu miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego na obszary chronione poszczególnych JRG, najbli
ższe jednostki PSP powiatów ościennych a także wszystkie lokalne jednostki OSP.Punkt czerwony - Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza PSP,
Punkt żółty - Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej KSRG,
Punkt niebieski - 
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej poza KSRG,
Linia czerwona - granica obszaru chronionego JRG.


20.09.2013

Ćwiczenia kompanii gaśniczej na obiekcie Elektrociepłowni „FORTUM”

Na obiekcie Elektrociepłowni „FORTUM” w Częstochowie ul. Rejtana, przeprowadzono ćwiczenia doskonalące kompanii gaśniczej Centralnego Odwodu Operacyjnego "PORAJ".
Głównymi celami przeprowadzonych ćwiczeń było:
- praktyczne sprawdzenie założeń dotyczących alarmowania i formowania kompanii w określonym dokumentacją odwodu punkcie koncentracji,
- praktyczne sprawdzenie założeń dotyczących możliwości i czasu dojazdu do miejsca zdarzenia przewidzianych sił i środków,
- praktyczne sprawdzenie funkcjonalności pododdziału przy założeniu pożaru składu miału węglowego i zbiornika z lekkim olejem opałowym,
- zapoznanie ćwiczących z warunkami organizacji akcji na terenie obiektu oraz specyfiką działalności podmiotu z uwzględnieniem zagrożeń pożarowych i wybuchowych.

GALERIA ZDJĘĆ


W wyniku samonagrzewania miału węglowego na placu składowym we wschodniej części zakładu dochodzi do jego zapalenia. Silne oddziaływanie ciepła powoduje bezpośrednie zagrożenie dla zbiornika oleju opałowego zlokalizowanego przy silosach biomasowych. Siły i środki zadysponowane w pierwszej fazie działań są niewystarczające. KDR wnioskuje o zadysponowanie kompanii gaśniczej COO. Po osiągnięciu pełnego ukompletowania kompania zostaje wprowadzona do działań z poleceniem podania w natarciu prądów wody z działek przenośnych i przewoźnych na pole magazynowe objęte pożarem oraz w obronie na instalacje transportu biomasy i miału węglowego. Zaopatrzenie wodne realizowane z sieci hydrantowej włączonej do miejskiej sieci wodociągowej oraz rzekę Wartę, której koryto znajduje się po północnej stronie zakładu.